کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

(آنلاین)

کلینیک سمعک تهران صفیر »وبلاگ ها

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
کلینیک سمعک تهران صفیر

افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای خرید سمعک زیمنس  متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  افراد دارای شنوایی هنجار، صداهای آهسته را آهسته، متوسط را متوسط و صداهای بلند را بلند می شنوند.! در افرادی که درجاتی از کم شنوایی یا علل کم شنوایی وجود دارند نحوه شنیدن آنها فرق میکند. در افراد کم شنوا، اصوات آهسته را نمی شنوند صداهای متوسط را آهسته و صداهای بلند را آزاردهنده می شنوند. به این تغییراتی که در دستگاه شنوایی افراد کم شنوا ایجاد خرید سمعک زیمنس می شود کاهش محدوده پویایی گفته می شود. همانطور که در بالا اشاره شد صداهای آهسته تنها با تقویت شدن قابل شنیدن می شوند. متاسفانه، این کار مناسبی نیست که همه ی صداها را به میزانی مشابه آنچه لازم است تقویت کنیم. در فردی با افت حسی-عصبی، سطح ناراحت شنیداری به میزان کمی تغییر می کند. در مقابل آستانه های شنوایی به میزان بیشتری افت پیدا می کند. در نتیجه، محدوده پویایی در گوش با افت حسی-عصبی کمتر از این مقدار در یک فرد نرمال است. با پیشرفت تکنولوژی بکار رفته در سمعک ها این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است. کاهش تفکیک فرکانسی ناشی از کم شنوایی مشکل دیگری که افراد دارای افت حسی-عصبی با آن مواجه اند، جدا سازی فرکانس های صداهای مختلف است. فرکانس های مختلف در محل های متفاوتی در حلزون درک می شوند. در یک حلزون سالم، یک صوت باند باریک یک منطقه مشخص را در حلزون مرتعش می سازد. ارتعاشی هر قسمت در حلزون یک ناحیه ی خاص در قشر شنوایی را فعال می کند. اصوات گفتاری پیچیده،  نیز یک ناحیه ی مشخص واضح و باریک را در داخل حلزون به فعالیت وا می دارد. اگر نویز زمینه هم وجود داشته باشد یک گوش با شنوایی نرمال می تواند به خوبی سیگنال های مجزایی به مغز ارسال کند. اطلاعات در مورد جهت ورود صداها (توسط مقایسه ی صداهای دریافتی از هر ۲ گوش) نیز به مغز فرستاده می شوند. و اطلاعاتی در مورد محتوای پیام (مخصوصا اگر گفتار باشد). با استفاده از این اطلاعات، مغز فعالیت ناشی از نویز را نادیده میگیرد و  گفتار به وجود آمده را رمز گشایی کند. گوش تفکیک فرکانسی یا انتخاب فرکانسی دارد. این تواانایی چنان دقیق است که مغز را قادر سازد گفتار را از نویز تفکیک کند. در نهایت اجزای گفتار و نویز به خوبی جدا می شوند....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

شدت هرچه شدت بالاتر ار حد مجاز75 تا80 دس بلباشد، میزان آسیب دائمی به سیستم شنوایی  بیشتر است. میزان آسیب به الگوی زمانی نویز نیز وابسته است.  انواع نویز براساس الگوهای زمانی عبارتند از: پایدار یا Steady-state که در آن، تغییرات شدتی کمتر از 5± دسی بل می باشد. نوساتی یا Fluctuating که در آن، تغییرات شدتی بیشتر از 5± دسی بل می باشد. منقطع یا Intermittent که در ابزارهای دستی نظیر مته دیده می شود. کوبه ای یا Impulsive که دیرش کوتاه در حد نیم ثانیه است (نظیر انفجار( ضربه ای/ انفجاری یا Impact که دیرش کوتاه، اما بیشتر از نیم ثانیه دارد  (نظیر چکش کاری( دیرش هرچه مدت زمان مواجهه با حداقل سطح شدت مورد نیاز بیشتر باشد، خطر ایجادکاهش شنوایینیز افزایش پیدا می کند.خطر ایجاد افت دائمی ناشی از یک نویز به تنهایی بسیار اندک است. به علاوه، ببین تعداد سال های مواجهه با میزان کم شنوایی و شکل آن ارتباط مشخصی وجود دارد. طیف در سطوح شدتی بالا، افت شنوایی موقت ناشی از اصوات پهن باند معمولا در یک اکتاو بالاتر از نویز اتفاق می افتد. انرژی نویز صنعتی معمولا در فرکانس های پایین تا میانی یکسان است. رزونانس هنجار کانال گوش در فرکانس های 2 کیلوهرتزتا 3 کیلوهرتزهرتز باعث ایجاد افت در محدوده فرکانسی  4 کیلوهرتزتا  6 کیلوهرتزهرتز می شود. ادیوگرام کلاسیک ناشی از نویز نیز همین نوع افت را نشان می دهد.  بیشترین افت در محدوده 2کیلوهرتزتا 6کیلوهرتزهرتز و مشخصا فرکانس 4 کیلوهرتزهرتز اتفاق می افتد. این فرکانس در درک گفتار بسیار مهم است. هم چنین، بیشترین افت شنوایی طی 10 تا 15 سال اول پس از مواجهه با نویز اتفاق می افتد.   منبع: https://tehransafir.com/ ...
کلینیک سمعک تهران صفیر

تفکیک فرکانسی در افراد کم شنوا در یک فرد مبتلا به افت حسی_عصبی تفکیک فرکانسی کاهش یافته است. افراد با شنوایی نرمال در شدت های بالا نسبت به سطوح پایین تر قدرت تفکیک کمتری دارند. افراد کم شنوا، مخصوصا آنهایی که افت شدید و عمیق دارند، باید در سطوح بالا گوش کنند. در نتیجه مشکل جداسازی صداها تا حدی به علت آسیب به حلزون و تا حدی به خاطر نیاز به شنیدن در سطوح بالاست. اینکه تفکیک فرکانسی ناکافی درک گفتار را تحت تاثیر قرار می دهد هنوز مورد بحث است. واضح است تفکیک فرکانسی به تدریج کاهش می یابد، چون میزان کم شنوایی افزایش می یابد. در افت ملایم یا بعضی موارد متوسط قابلیت درک گفتار به علت کاهش حساسیت شنوایی کاهش می یابد. در افت شدید یا عمیق و بعضی از اشخاص با افت متوسط احتمالا کاهش تفکیک فرکانسی نقش مهمی ایفا می کند. قابلیت درک گفتار برای این قبیل افراد نسبت به آنچه در کاهش حساسیت شنوایی وجود دارد ضعیف تر است. گفتار و نویز در یک ناحیه ی فرکانسی یکسان داخل مدار الکترونیکی سمعک با یکدیگر آمیخته می شوند. هنوز هیچ راهی وجود ندارد که سمعک بتواند با بالا بردن قابلیت فهم آنها را از هم جدا کند. خیلی از سمعک ها می توانند مشکلات ناشی از کاهش تفکیک فرکانسی را به حداقل برسانند. در سایت تهران صفیر با انواع سمعک از جمله خرید سمعک ویدکس بیشتر آشنا شوید.   علل کم شنوایی و کاهش تفکیک زمانی صداهای بلند می توانند صداهای ضعیف تری که بلافاصله که قبل از آنها یا بلافاصله بعد از آنها می آید را بپوشاند. این اتفاق در افراد مبتلا به افت حسی – عصبی خیلی شدید تر از افراد با شنوایی نرمال است. این مغایرت در قابل فهم بودن گفتار تاثیر می گذارد. بسیاری از نویزهای زمینه ی محیط زندگی به سرعت تغییر می کنند (بالا و پایین می روند). افراد با شنوایی عادی بخش های  کوچک اطلاعات را در لحظه ای که نویز زمینه ضعیف تر است برداشت می کنند. در افراد کم شنوا به ویژه اگر سالمند باشند توانایی شنیدن در طی وقفه در نویز پوششی را از دست می دهند. توانایی شنیدن صداهای ضعیف در طی وقفه ی کوتاه در پوشش دهنده های شدیدتر به تدریج کاهش می یابد. سمعک گوش می تواند به میزان کمی در جبران کاهش توانایی تفکیک فرکانسی کمک کند. در تراکم سریع هرگاه صدا ضعیف باشد بهره به سرعت افزایش می یابد و هرگاه صدا بلند شود به سرعت کاهش می یابد. صداهای ضعیف تر را در حضور صدای بلندتری که پیش ار آن می آید بیشتر قابل شنیدن می کند. و این موضوع باعث قابلیت مفهوم بودن جمله را افزایش می دهد. متاسفانه، نویز زمینه ی ناخواسته ی ضعیف را هم تقویت می کند. علل کم شنوایی و ترکیبی از مشکلات فوق هر کدام از علل کم شنوایی (کاهش حساسیت شنوایی و &hellip ممکن است سبب کاهش مفهوم بودن گفتار شود. ترکیبی از مشکلات ممکن است باعث شود فرد مبتلا به ضایعه ی شنوایی در یک محیط یکسان کمتر از یک فرد با شنوایی نرمال درک کند، حتی وقتی از سمعک استفاده می کند. فرد کم شنوا نیاز به نسبت سیگنال به نویز (SNR) بیشتری نسبت به فردی با شنوایی نرمال دارد. به طور متوسط، SNR لازم برای یک سطح مفهوم بودن گفتار افزایش می یابد چون میزان افت حسی – عصبی افزایش می یابد. میانگین SNR مرتبط با افت ملایم حدود dB 4 و در افت شدید حدود dB 10 تخمین زده شده است. اگر نویز در دامنه خود به میزان زیادی نوسان کند، شبیه آنچه برای یک گوینده رقابتی اتفاق می افتد، افت SNR در مقایسه با فرد نرمال مشخص تر خواهد بود.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

کانکسین ۲۶ میوزین های نامنظم هارمونین کادهرین ۲۳ سندرم پندرد سندرم واردنبرگ کلاژن ها در ادامه مبحث علت کم شنوایی چیست هر یک از فاکتورها و چگونگی تاثیر آنها بر روی دستگاه شنوایی بررسی می شود:   کانکسین ۲۶ (Connexin 26) كانكشن ها جزء كانال های غشاء هستند كه به طور مستقيم سلول ها را از نظر الكتريكي اتصال مي دهند. در جريان هدايت یونی، پتاسيم درون سلول هاي شنوايي از اسكالا مديا به خارج آن مي روند. اين پتاسيم مي تواند بازيابي شود. اگر پتاسیم در فضاي خارج سلولي در ميان سلول هاي شنوايي با غلظت بالا باقي بماند براي سمعک اين سلول ها سمي است. آلل های مختلف CX26 هستند که ميتوانند باعث هريك از كري ها، غالب يا مغلوب و سندرميك يا غير سندرميك شوند.  تا حدود ۵۰%كری های غير سندرميك مغلوب ارثی ممكن است ناشی از اين ژن باشد. ميوزين های نامنظم (MYO7A) ميوزين ها پروتئين هايی هستند كه در تركيب با اكتين باعث حركت مي شود.  جهش در ژن هايی كه حداقل دو ميوزين نامنظم را كد می كند برای عملکرد موهای حسیسلول ها خطرناك است.  این جهش ها با ناشنوايی ها ارتباط دارد. در حلزون انحطاط نورواپی تليوم مشاهده می شود.   هارمونين (USH1C/DFNB18) هارمونين نوع پروتئينی است كه نقش يك اندام چندکاره را ايفا مي كند.  هارمونين و  MYO7A ممكن است يك نقش را در ساختار و عملكرد موهای حسی داشته باشند.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

گزارش اخیر نشان داده اند که شيوع كاهش شنوايی همراه علامت عفونت CMV، حدود سي درصد است. عوارض شنيداری CMV، كاهش شنوايی حسی عصبی از ميزان ملايم تا عميق است. افت معمولا به صورت دوطرفه يا يك طرفه و ثابت يا پيشرونده را دربر مي گيرد.  مطالعات اخير بر روي كودكان داراي مشكل شنوايي ناشي از CMV سمعک  نشان داده است كه حدود ۸۸ درصد از آنها داراي ضايعه اي در حد شديد تا عميق بودند. همچنین ۵۰ درصد از آنها نيز حداقل يك مشكل ديگر به جز ضايعه شنوايي داشته اند. دلایل کم شنوایی هرپس ساده هرپس ساده يك بيماري ويروسی HSV است. این بیماری معمولا از طريق شيوه های تماس جنسی بين افراد منتقل مي شود. در صورت ابتلاي مادر به اين ويروس، انتقال آن از مادر به جنين طی دوران بارداري و حتی در طول روند زایمان امكان پذير است. HSV  ممكن است باعث بيمارهای عمومی شديدی در نوزاد شود. اين بيمارها مي توانند عوارضي چون مرگ و ضايعات متعددی را به همراه داشته باشند. طبق گزارشات پزشكی، آلودگي مجاري تناسلی افراد به HSV حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

عوامل و دلایل کم شنوایی متعددی باعث افت شنوایی می شوند. عوامل محیطی یا اکتسابی، عوامل وارثتی یا ژنتیکی و عوامل مادرزادی باعث افت شنوایی می شوند. در این مطلب به ذکر عوامل و اختلالات مادرزادی که باعث افت شنوایی می شون و استفاده از سمعک د اشاره می کنیم. اختلالات و دلایل کم شنوایی مادرزادی دستگاه شنوايی مهمترین این عوامل در یک مجموعه اي با عنوان TORCH يا STORCH می توان دسته بندی کرد. این مجموعه در واقع از حروف اول کلمات زير نشات مي گيرد. در ادامه علاوه بر ذکر این موارد به توضیح مختصر هر یک اشاره می شود Toxoplasmosis        (توکسوپلاسموزیس) Herpes simplex       (هرپس ساده) Cytomegalovirus     (سیتومگالوویروس) Rubella                  (سرخجه) Syphilis                  (سفلیس) Other…                  (عوامل دیگر) دلایل کم شنوایی ناشی از سيفیليس سيفیليس يك عفونت باكتريايي كه به شيوه جنسی قابل انتقال است. اين باكتری قادر است كه از طريق مادر آلوده به جنين منتقل شود. سيفيليس مادرزادی يكي از مهم ترين دلایل کم شنوایی ناهنجاري ها و مرگ و ميرهای پيش از تولد است. دلایل کم شنوایی انتقالی علائم اوليه و دلایل کم شنوایی سيفيليس مادرزادي برحسب زمان و شدت بروز مي تواند، داراي عوارضي متعددی باشد. ازجمله ضايعات عصبي متعدد، التهاب دريچه هاي قلبي، مشكلات تعادلي و حتي عقب ماندگي ذهني. مشكل شنوايي حاصل ممكن است در زمان تولد قابل مشاهده نباشد....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

برنامه های توانبخشی علت سرگیجه و عدم تعادل و وستیبولار در روند مدیریت درنتیجه جبران ضعیف سیستم عصبی مرکزی بعد ازهرگونه آسیب حاد به سیستم وستیبولار، حتی درصورت عدم وجود اختلال عملکرد پایدار لابیرنت ممکن است، سرگیجه و اختلال تعادل وجود داشته باشد. همچنین گاهی ممکن است، بیماران باعث توسعه استراتژی های کنترل وضعیت ناهنجاری شوند؛ که درشرایط خاصی بی ثبات کننده یا آزاردهنده می باشد. در بیشتر مواقع برای این افراد، برنامه توانبخشی دهلیزی مفید واقع می شود.   علت سرگیجه و عدم تعادل و وستیبولار در روند مدیریت   برنامه های توانبخشی در صورت تداوم علت سرگیجه و عدم تعادل وستبولار در بیشتر مواقع برای این بیماران روند بهبودی با سرعت و به طور کامل انجام می شود. اما متاسفانه برای برخی از بیماران با تداوم اختلال عملکرد وستیبولار روبرو می شویم. در این موارد که علائم مزمن مشاهده می شود؛ برنامه های رسمی توانبخشی دهلیزی توصیه می شود. درکل این برنامه های توانبخشی دهلیزی وانجام این قبیل تکنیک های مدیریت بیماری، بر پایه علائم بیمار تجویز می شود. مشخصات انواع برندهای سمعک نامریی را ما در سایت تهران صفیر قرار داده ایم؛ درادامه می خواهیم درباره سمعک زیمنس ببیشتر بدانیم. مطالعات آزمایشگاهی درباره عملکرد سیستم وستیبولار و اختلال تعادل هنگامی که آزمایشگر بیمارانی باشکایات سرگیجه، گیجی، اختلال تعادل یا ترکیبی ازاین ها را ارزیابی می کند؛ باید مشکلاتی فراتر از سیستم وستیبولار محیطی و مرکزی را جستجو کند؛ و حتما به بررسی ارتباط آن با مکانیسم حرکتی چشم بپردازد. در هنگام کنترل وضعیت، مسیرهای مختلفی سهیم می شوند؛ ولی در هنگام ارزیابی باید تنها بخشی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم ورودی وستیبولار دریافت می کند؛ مدنظر گرفته شود.   با اینحال، نشانه ها و علائمی که برای بیماریهایی مثل میگرن یا اضطراب در آزمایشات ایجاد می شود، بسیار متنوع است. اما می توان با تاریخچه گیری از بیمار و پرسیدن تعدادی سوال تخصصی، به تشخیص اولیه این اختلالات دست یافت. در هنگام ارزیابی بیمارانی که dizziness دارند، باید متوجه باشیم که برای گرفتن تصمیمات درست مدیریتی اولیه و تصمیماتی متعاقب آن به چه اطلاعاتی نیاز داریم.   برند های مختلف سمعک نامریی: سمعک اینترتون   تصمیمات مدیریتی برای انتخاب روش درمانی در تصمیمات مدیریتی اولیه مشخص می شود، که آیا بیمار باید با روش های دارویی، جراحی، برنامه VBRT و یا ترکیبی از این ها تحت درمان قراربگیرد. پس از تصمیم گیری اولیه، نتایج آزمایش حاصل از مطالعات علت سرگیجه و عدم تعادل  و وستیبولار ممکن است؛ برای اجرای روش های درمانی خاص منتخب و مانیتورینگ میزان پیشرفت درطول روند بهبودی، مفید باشد.   کلام پایانی   سرگیجه دلایل بسیار زیادی دارد و برای این که این بیماری و عارضه از بین برود باید در ابتدا به صورت کامل ارزیابی های پایه برای تشخیص مشکل و منشا آن انجام شود و سپس بر اساس نتایج حاصله اقدامات درمانی از جمله دارو درمانی، جراحی و یا توانبخشی تعادل و سرگیجه انجام داد....
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

  در تصمیمات مدیریتی سمعک اولیه مشخص می شود، که آیا بیمار باید با روش های دارویی، جراحی، برنامه VBRT و یا ترکیبی از این ها تحت درمان قراربگیرد. پس از تصمیم گیری اولیه، نتایج آزمایش حاصل از مطالعات علت سرگیجه و عدم تعادل  و وستیبولار ممکن است؛ برای اجرای روش های درمانی خاص منتخب و مانیتورینگ میزان پیشرفت درطول روند بهبودی، مفید باشد. کلام پایانی سرگیجه دلایل بسیار زیادی دارد و برای این که این بیماری و عارضه از بین برود باید در ابتدا به صورت کامل ارزیابی های پایه برای تشخیص مشکل و منشا آن انجام شود و سپس بر اساس نتایج حاصله اقدامات درمانی از جمله  دارو درمانی، .   جراحی و یا توانبخشی تعادل و سرگیجه انجام داد...
کلمات کلیدی: سمعک
کلینیک سمعک تهران صفیر

شكستگی های افقی Transverse صدمه به مجرای شنوايی داخلی مي تواند، منجر به آسيب اعصاب هفتم و هشتم مغزي شود. ميزان درگيري عصب صورتي در موارد شكستگي قاعده جمجمه حدود ۷ تا ۴۵ درصد برآورد شده است.  اعصاب ششم، سوم و دوم مغزي نيز در اين شرايط شكستگي، ممكن است دچار آسيب شوند. خروج اجزاء مغزي به سمت مجراي شنيداري خارجي ناياب هستند. اما در صورت وجود، علامتي بر شكستگي درگير كننده استخوان گيجگاهي است. به دنبال صدمه ديدن عصب كورداتيمپانی، قوه چشايی دو سوم جلوي زبان، از دست مي رود. غشاء تيمپاتيك و محتويات گوش مياني  معمولا در شكستگي ها درگير مي شوند. کم شنوایی از نوع حسي ـ عصبي است. اگر شکستگی فقط در گوش ميانی باشد در اين حالت كاهش شنوايي فقط انتقالي باشد. وزوز گوش معمولا گزارش مي شود.   در سایت تهران صفیر برای آشنایی بیشتر با انواع سمعک و برندهای گوناگون، مقالات جامعی نوشته شده است. به عنوان مثال می توانید مقاله سمعک ویدکس را مطالعه نمایید.       اتوایمیون از بیماری های گوش داخلی کم شنوایی گوش داخلی که جزو بیماری های گوش داخلی می باشد، قابل مشاهده در موارد بروز بيماری اتوايمون است. به صورت دو طرفه، غير قرينه، پيشرونده و حسی ـ عصبی بروز می كند. همچنین برای آشنایی با سمعک اینترتون به بخش مقالات سایت تهران مراجعه نمایید.  ...
کلمات کلیدی: سمعک
TOP