نقطه بحرانی موادغذایی پخته

66

نقطه بحرانی مرحله ای است که برای ماده غذایی میتواند   خطر ناک ومسمومیت غذایی ایجاد نماید. این مرحله بین4 -60 درجه سانیگراد میباشد.یعنی ماده غذدایی پخته شده بیشتر ازیکساعت در این دما نباید قرار بگیرد.، چون هم کیفیت غذا افت میکند وهم احتمال مسمومیت غذایی وچود دارد.یک روش جهت حفظ کیفیت غذا اینکه باقیمانده غذا یا غذای مصرف نشده را سریع با یکظرف مناسب در فریزر  به مدت 10دقیقه قرار مدهیم وبعد به یخچال منتقل کنیم(در روش معمول غذا را  در دمای اشپزخانه سرد میکنیم وبعد به یخچال منتقل میکنیم چون معتقدیم که غذای داغ باعث خرابی یحچال میگردد)

پست های اخیر از سعید رئیس زاده :
رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب