کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

گوش کلمی


ضخيم شدن و بدشكل و ناهموار شدن بافت پوشاننده لاله گوش را مي گويند. این شرایط براثر خونريزی زيرپوستی سطح لاله گوش، به دنبال ضربات و  سايش های شديد بيش از حد، پديد می آيد. گوش گل كلمی عارضه ای است كه بيشتر در ورزشكاران، به خصوص ورزشكاران رشته های رزمی و بويژه كشتی گيران پديد می آيد.


شکاف نرمه گوش Cleft Pinna


بروز بريدگی ها و شكاف های مادرزادی در سطح لاله گوش است. مشكل موجود مي تواند در نقاط مختلف سطوح لاله گوش بروز كند. عوارضی بر روی سطح شنوايی را به دنبال نخواهد داشت. البته اگر مشكل تنها محدود به لاله گوش باشد.


انسداد باریک مجرای گوش Collapsed Canal


انسداد ورودی مجرای شنوايی به دنبال بروز عوامل مختلف است. رايج ترين حالت عنوانی آن انسداد مجرا به وسيله زائده مقابل آن به واسطه فشار گوشی هدفون است. اين شرايط باعث پديد آمدن افت شنوايی انتقالی مي شود كه ساير معاينات مثل آزمايش های تيمپانومتريك يا آزمون های دياپازونی آن را تاييد نمی كنند (Prolapsed Canal).


عفونت گوش خارجی از جمله Dimeric Tympanic Mambrane


باریکی مجرای گوش Ear Canal Stenosis


به باريك بودن بيش از حد مجراي شنيداری و به ويژه  ورودی آن گفته می شود. وجود چنين شرايطی انسداد مجرا را به وسيله ترشحات طبيعی بیشتر میکند. و یا همچنین انسداد توسط اشيا خارجی آسان تر می كند. احتمال بروز مشكل شنوايی در اين وضعيت بيشتر است. مشكل حاصل نيز غالبا به صورت انتقالی است.


جرم فشرده مجرای گوش Impacted Cerumen


تجمع و فشردگي سرومن مترشحه غدد مجراي شنيداري به دلايل مختلف می تواند منجر به انسداد مسير شنيداري شود. به دنبال آن عوارض شنيداري به صورت افت شنوايي انتقالي بروز مي كند. ميزان آن به تراكم و حجم سرومن موجود بستگی دارد. به منظور رفع مشكل بايد سرومن به وسيله متخصصي مجرب و ابزار ويژه برداشته شود.


Myringitis


از دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ، عفونت پرده تيمپان Tympanitis كه معمولا در پی عفونت گوش ميانی و مجرای گوش خارجی پديد می آيد.


Myringomycosis


دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ، عفونت قارچی پرده تيمپان و غشاء پوشاننده مجرای شنوايی خارجی است.


Otitis Externa


واژه اي عمومي است كه به آن ويژگي های عفونی درگير كننده پوست گوش خارجی، همگي در يك مجموعه قرار مي گيرند. بيماري های پوستی ممكن است هم زمان با ديگر بخشهاي بدن، گوش را نيز درگير كند. ويژگي اصلي و اوليه اين عارضه، درد درون مجرا در اثر بروز التهاب آن است. ويژگي دردناك مجرای گوش خارجی تا جايي ادامه پيدا مي كند كه ديگر حتي لمس و جابجايي لاله گوش نيز احساس درد شديدي را در كانال گوش خارجی ايجاد مي كند.


Polychondritis


از دیگر دلایل عفونت گوش خارجی ضايعه بافت مفصلي Relapsing Polychondritis ا


 با عفونت و كاهش غضروف هاي مفصلي لاله گوش و مجراي تهويه گوش مياني مشخص مي شود.


 


منبع:


https://tehransafir.com/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d...

کلمات کلیدی: سمعک
TOP