کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

در این مقاله به بررسی ” اختلال شنوایی چیست ؟” در اختلال پردازش شنوایی مرکزی می پردازیم. توانایی و قابلیت دستگاه اعصاب مرکزی برای استفاده از اطلاعات شنیداری را پردازش شنوایی مرکزی می گویند. در طی این مکانیسم  اطلاعات شنیداری در دستگاه اعصاب مرکزی پردازشی قابل درک می شوند. عامل این پردازش فعالیت های عصب زیست شناختی است؛ که باعث پیدایش پتانسیل های الکتروفیزیولوژیک می شود. قیمت سمعک موسسه گفتار، زبان و شنوایی آمریکا(ASHA) برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ اختلال پردازش شنوایی مرکزی را بطور رسمی تعریف کرد. وجود مشکل در یادآوری، تبدیل، تجزیه و تحلیل، سازماند هی و ذخیره کردن اطلاعات حاصل از اصوات قابل شنیدن را درحالت کلی CAPD  یا اختلال پردازش مرکزی تعریف می کنند.


اختلال شنوایی پردازش مرکزی


در سال ۱۹۹۶ این موسسه (ASHA) تعریفی برای پردازش شنوایی مرکزی ارائه کرد. این تعریف اینگونه بیان می شود، پردازش شنوایی مرکزی شامل فرآیندهایی می شود که مسئول مهارت های رفتاری شنوایی زیر است:


جهت یابی و مکان یابی صوت


تمایز شنیداری


درک جنبه های زمانی صوت که شامل تفکیک زمانی، پوشش زمانی، ترکیب زمانی و ترتیب زمانی است.


توانایی پردازش و درک اصوات رقابتی


توانایی پردازش و درک اصواتی با کیفیت پایین

TOP